ALGEMENE VOORWAARDEN
Fiscanet BV
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID; COMMUNICATIE

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, dienstverleningen aan,
overeenkomsten met, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van Fiscanet BV te
Amsterdam ( Nederland ), hierna te noemen Fiscanet.
1.2 Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Algemene
Voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Iedere communicatie tussen Fiscanet en afnemer kan elektronisch geschieden, behoudens indien en
voorzover het gaat om wijzigingen of beŽindiging van de bestaande contractuele relatie, welke in ieder geval
schriftelijk per brief dan wel per fax dient te worden vastgelegd.
1.4 De door Fiscanet opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan,
behoudens tegenbewijs door afnemer. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag
van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.
1.5 Eventuele tekortkomingen c.q. gebreken in de communicatie als gevolg van fouten/ gebreken in de
werking van het gekozen middel van overbrenging van de informatie zijn in beginsel voor rekening en risico
van afnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fiscanet.

ARTIKEL 2 - PRIJZEN; BETALING

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de prijzen in Euro en exclusief BTW en/of
bijkomende kosten, belastingen, heffingen, verzekeringen etc. Extra werkzaamheden, redelijkerwijs
noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening, kunnen na overleg separaat worden doorberekend.
Fiscanet kan jaarlijks de prijzen aanpassen aan de algemene prijsontwikkeling.
2.2 Betaling op facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum ontvangen te zijn. Fiscanet is
gerechtigd (geheel of gedeeltelijk) te factureren op een door haar gekozen moment voor of tijdens een
lopende contractsperiode
2.3 Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden.
Ingeval van niet tijdige betaling is afnemer na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de in
Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening.
2.4 Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht na het verstrijken
van de geldende betalingstermijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15%
van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-- exclusief BTW.

ARTIKEL 3 - INTELLECTUEEL EIGENDOM; GEBRUIK; PRIVACY

3.1 Fiscanet behoudt zich alle (semi) intellectuele eigendoms- en exploitatierechten (waaronder
auteursrechten, databankrechten en licentierechten) voor met betrekking tot het door haar aan afnemer
verstrekte materiaal dan wel de geleverde producten of diensten.
3.2 Het is afnemer - behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fiscanet alsmede buiten het
contractueel toegestane, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruik binnen de eigen organisatie door
afnemer - niet toegestaan de geleverde producten (waaronder in het bijzonder het beeld en de toegepaste
tekstuele benadering alsook inclusief print outs, software en/of toegankelijkheidsstructuur) dan wel het ter
beschikking gestelde materiaal te verveelvoudigen, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze t.b.v.
commerciŽle doeleinden te (laten) gebruiken en/of aan derden ter beschikking te stellen.
3.3 Onder verveelvoudiging wordt tevens verstaan het opslaan in een geautomatiseerd bestand, behoudens
indien en voorzover het betreft contractueel toegestaan intern, niet commercieel gebruik.
3.4 Afnemer verplicht zich alle vermelde en op producten/ dienstverlening aangebrachte gegevens (tekst en
logo's) met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en overige informatie vanwege Fiscanet op
geen enkele wijze te verwijderen dan wel te wijzigen.
3.5 Afnemer is ervan op de hoogte dat Fiscanet de persoonsgegevens van afnemer verwerkt, met inbegrip
van de gegevens over afnemersactiviteiten op de website van Fiscanet, zoals de bezochte paginas, de tijd
die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht etc. Fiscanet slaat deze gegevens
tijdelijk op in een databank, die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met afnemer,
waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan afnemer te verbeteren en het
verstrekken van informatie en/of aanbiedingen aan afnemer. Afnemer mag de gegevens die Fiscanet over
hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Fiscanet te vragen
daarvoor in aanmerking komende gegevens van afnemer te verwijderen of af te schermen.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN

Reclames met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening dienen schriftelijk binnen een redelijke
termijn na ontvangst door afnemer van de data/ het fiscale nieuws per e-mail of per fax te geschieden, bij
gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienstverlening geacht wordt geaccepteerd te zijn door
afnemer. De duur van de redelijke termijn wordt onder meer bepaald door de aard van de geleverde diensten
en de tijdstippen, waarop afnemer gewoonlijk kennis neemt c.q. kan nemen van de betreffende diensten.
Indien afnemer op enige dag het fiscale nieuws voor die dag niet voor het tijdstip van 12.00 uur heeft
ontvangen, dient hij zulks per ommegaande te melden aan Fiscanet per telefax/ e mail.

ARTIKEL 5 -TERMIJN; WIJZE VAN UITVOERING;

5.1 Opgegeven leveringstermijn en/of termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten
gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van afnemer en de uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties terzake de dienstverlening, is Fiscanet gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven
dienstverlening uitgevoerd zal worden.
Fiscanet mag bij de uitvoering van de contractuele relatie met afnemer naar eigen inzicht derden
inschakelen, maar blijft zelf contractueel gebonden jegens afnemer.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Beantwoordt de dienstverlening als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Fiscanet niet aan de
contractuele afspraken, dan zal Fiscanet - na overleg met afnemer en afhankelijk van de omstandigheden
van het geval - overgaan tot ter beschikking stellen van de ontbrekende en/of correcte gegevens,
vooropgesteld dat afnemer tijdig heeft gereclameerd. Indien en voor zover herstel van de geleverde prestatie
redelijkerwijs en objectief bezien niet ( meer) kan worden gerealiseerd door middel van een hernieuwde of
aangepaste prestatie, is Fiscanet nimmer tot meer gehouden dan vergoeding van de aantoonbare schade tot
maximaal de factuurwaarde, verbonden aan de betreffende prestatie dan wel de prijs voor het abonnement
van afnemer op maandbasis
6.2 Met inachtneming van het bovenstaande is Fiscanet niet tot verdergaand, in het bijzonder tot vergoeding
van (gevolg) schade gehouden, behoudens opzet of grove schuld. Afnemer vrijwaart Fiscanet ter zake van
vorderingen van derden.
6.3 De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van afnemer - uit welken hoofde ook - jegens Fiscanet
verjaren na ťťn jaar na het moment, waarop afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de
gebreken in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst door Fiscanet.
6.4 Alle situaties van overmacht ontslaan Fiscanet van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst,
zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen
is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Fiscanet onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van verplichtingen van Fiscanet jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Fiscanet kan worden verlangd
Indien de overmacht 60 dagen heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 60 dagen zal
duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en
zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 7 - BEňINDIGING; ONTBINDING; OVERDRACHT

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders contractueel bepaald, worden overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor
onbepaalde tijd.
7.2 Iedere partij is gerechtigd een lopende overeenkomst schriftelijk per brief of per telefax op te zeggen met
in achtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een lopend abonnementsjaar.
7.3 Fiscanet is gerechtigd de dienstverlening/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten:
-indien en zodra er sprake is aan de zijde van afnemer van faillissement, sursťance van betaling,
ondercuratelestelling dan wel overlijden, beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen van afnemer,
stillegging of liquidatie van zijn bedrijf;
-indien afnemer -ondanks sommatie - enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt dan
wel Fiscanet goede gronden heeft te vrezen dat afnemer in de nakoming tekort zal schieten en afnemer niet
voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te
verklaren zijn verplichtingen na te komen en desgewenst daarvoor zekerheden te stellen.
7.4 Fiscanet mag zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer overdragen aan derden en
zal afnemer daarvan eventueel tijdig op de hoogte stellen. Indien de overdracht van de verplichtingen aan
een derde voor afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen vijf
dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen, mits afnemer daarvoor objectieve
gronden aan kan voeren.

ARTIKEL 8 - TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Fiscanet en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
tussen Fiscanet en afnemer, worden bij uitsluiting voorgelegd aan en berecht door de Nederlandse rechter in
de plaats van statutaire vestiging van Fiscanet, behoudens indien Fiscanet als eisende of verzoekende partij
- al dan niet in overleg met afnemer - kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van
afnemer.