print


Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Handelende na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 1.5, 2.2, 2.5, 2.14, 3.10, 3.13, 3.16, 3.17, 3.20, 3.27, 3.48, 3.49, 3.63, 3.83, 3.86, 3.87, 3.104, 3.138, 3.140, 3.141, 3.143, 3.145, 3.152, 3.154, 4.7, 4.14, 4.51, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 6.8, 6.14, 6.15, 6.17, 6.23, 6.26, 6.37 en 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001,
Besluit: Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (hoofdstuk 1 van de wet)

Artikel 1 Reikwijdte en definitie
{Reikwijdte}
1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 1.5, 1.7, 2.2, 2.14a, 3.10, 3.13, 3.16, 3.17, 3.20, 3.55, 3.56, 3.57, 3.63, 3.83, 3.87, 3.104, 3.119aa, 3.119c, 3.119e, 3.119g, 3.133, 3.138, 3.152, 3.154, 4.14, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.41, 4.51, 5.14, 6.17, 6.18, 6.26, 6.38, 7.2, 8.14a, 9.2, 9.4, 9.6, 10bis.1, 10bis.5 en 10a.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de artikelen 14 en 14a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.
{Definitie}
2. Deze regeling verstaat onder:
a.wet: Wet inkomstenbelasting 2001;
b.inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;
c.openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, tram, metro, veerpont of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.


Artikel 2 In belangrijke mate onderhouden van kinderen
{In belangrijke mate onderhouden van kinderen}
Een kind wordt in belangrijke mate op kosten van de ouder onderhouden indien de op de ouder drukkende bijdrage in de kosten van het onderhoud van het kind ten minste € 425 per kwartaal beloopt. De ouder wordt geacht een kind in belangrijke mate op zijn kosten te onderhouden indien hij voor het kind recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of op een tegemoetkoming volgens een naar aard en strekking met de Algemene Kinderbijslagwet overeenkomende buitenlandse regeling.


Artikel 2a Ingegane lijfrenten waarvan de termijnen niet in geldeenheden, maar in units zijn vastgesteld
{Lijfrenten niet in geldeenheden vastgesteld}
1. Een aanspraak op periodieke uitkeringen waarvan de uitkeringen zijn ingegaan en waarvan de hoogte van de uitkeringen niet voor de gehele uitkeringsperiode in geldeenheden is vastgesteld, wordt op grond van artikel 1.7, derde lid, van de wet gelijkgesteld met een aanspraak op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen indien wordt voldaan aan de hierna opgenomen regels.
{Administratieve vormgeving}
2. Met betrekking tot de uitkeringen en de administratieve vormgeving daarvan gelden de volgende regels:
a.de termijnen van een oudedagslijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk onderdeel c, van de wet worden op de ingangsdatum uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden (units) per jaar;
b.indien bij een of meer van de onder a genoemde lijfrenten een nabestaandenlijfrente als bedoeld in artikel 3.125, onderdeel b, van de wet is meeverzekerd, dient deze op de ingangsdatum van de lijfrente waarbij deze is meeverzekerd te worden uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden per jaar; in plaats daarvan kan op die ingangsdatum voor de nabestaandenlijfrente een kapitaal worden bepaald dat dient als rekengrootheid voor de vaststelling van de hoogte van de termijnen van de nabestaandenlijfrente in beleggingseenheden of euro’s; indien de nabestaandenlijfrente niet een lijfrente in beleggingseenheden of een gerichte lijfrente is, maar is verzekerd als een recht op uitkeringen in euro’s, wordt de nabestaandenlijfrente geadministreerd als een zelfstandig recht ten opzichte van de in onderdeel a genoemde lijfrenten;
c.de hoogte van de uiteindelijk in euro’s uit te keren termijnen van lijfrente dient uitsluitend te worden beïnvloed door het verschil tussen het feitelijk behaalde beleggingsrendement en de rekenrente die ten tijde van het ingaan van de lijfrente als rekenrendement is gehanteerd. Daartoe wordt de contante waarde van de termijnen in beleggingseenheden actuarieel bijgehouden overeenkomstig de wijze waarop dat geschiedt voor termijnen van lijfrenten in euro’s.
{Tariefgrondslagen}
3. Met betrekking tot de tariefgrondslagen voor het berekenen van de uitkeringen gelden de volgende regels:
a.de verzekeraar van de lijfrente gaat op de ingangsdatum van de lijfrente uit van sterftegrondslagen die passen bij de sterfterisico’s van de verzekerde rechten;
b.de verzekeraar van de lijfrente gaat ter berekening van het op jaarbasis uit te keren vaste aantal beleggingseenheden uit van ten hoogste het netto rekenrendement dat hij op de ingangsdatum hanteert voor soortgelijke lijfrenten in euro’s of van het op de ingangsdatum van de lijfrente geldende u-rendement zoals dat periodiek wordt gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van Verzekeraars; gedurende de looptijd vindt geen herberekening plaats van het aantal jaarlijks uit te keren beleggingseenheden;
c.in de hoogte van de termijnen van lijfrente in beleggingseenheden wordt geen inflatie-element verdisconteerd.
{Verwerking actuariële gevolgen}
4. Jaarlijks verwerkt de verzekeraar, overeenkomstig de bij lijfrenteverzekeringen met uitkeringen in euro’s te hanteren handelwijze, de actuariële gevolgen van de op de ingangsdatum veronderstelde tariefgrondslagen in de administratie van de contante waarde van de uitkeringen in beleggingseenheden en in de administratie van de beleggingswaarde zelf.
{Peildatum}
5. Met betrekking tot de peildatum en de periode van vaststellen van de uitkeringen in euro’s gelden de volgende regels:
a.bij de berekening van de per vervallen termijn verschuldigde uitkering in euro’s kan worden uitgegaan van de waarde van de beleggingseenheid op een vaste peildatum in de kalendermaand van betaling of in de daaraan voorafgaande kalendermaand;
b.gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden (herrekenperiode) kunnen de in de herrekenperiode uit te keren termijnen bij aanvang daarvan in euro’s worden vastgesteld; de hoogte van de uitkeringen in euro’s dient daarbij te worden bepaald op basis van de werkelijke waarde van de beleggingseenheid per een vaste peildatum gelegen in de kalendermaand waarin de herrekenperiode ingaat of in een van de twee daaraan voorafgaande kalendermaanden; slechts eenmalig kan worden gekozen voor een datum van ingang van de herrekenperiode.
{Meeverzekerde nabestaandenlijfrente}
6. Met betrekking tot meeverzekerde nabestaandenlijfrenten en tot de wijze van rekening houden met het overlijden van verzekerden gelden de volgende regels:
a.in de in het tweede lid, onderdeel b, genoemde gevallen waarin een of meer nabestaandenlijfrenten zijn meeverzekerd, dient bij de vaststelling van de hoogte van de termijnen van de lijfrenten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, voor iedere meeverzekerde nabestaandenlijfrente op actuarieel verantwoorde wijze rekening te worden gehouden met het feit dat die nabestaandenlijfrente is meeverzekerd;
b.indien een meeverzekerde nabestaandenlijfrente op de ingangsdatum van een van de in het tweede lid, onderdeel a, genoemde lijfrenten is uitgedrukt in een jaarlijks vast aantal beleggingseenheden, wordt bij overlijden van een verzekerde zowel de contante waarde van de beleggingseenheden als de totale beleggingswaarde herrekend. Het overlijden dient daarbij geen invloed te hebben op de waarde per beleggingseenheid. Een vrijval van de beleggingswaarde bij overlijden komt, overeenkomstig de bij uitkeringen in euro’s te hanteren handelwijze, ten goede aan de verzekeraar in verband met het door deze gelopen langlevenrisico.


Artikel 2b Ingegane lijfrenterekeningtermijnen of lijfrentebeleggingsrechttermijnen waarvan de omvang niet in geldeenheden, maar in units is vastgesteld
{Lijfrentetermijn niet in geldeenheden}
1. Een aanspraak op termijnen als bedoeld in artikel 3.126a, vierde en zesde lid, van de wet waarvan de termijnen zijn ingegaan en waarvan de hoogte van de termijnen niet voor de gehele uitkeringsperiode in geldeenheden is vastgesteld, wordt op grond van artikel 3.126a, zevende lid, in verbinding met artikel 1.7, derde lid, van de wet gelijkgesteld met een aanspraak op vaste en gelijkmatige termijnen indien wordt voldaan aan de hierna opgenomen regels.
2. Met betrekking tot de termijnen en de administratieve vormgeving daarvan gelden de volgende regels:
a.de termijnen worden op de ingangsdatum uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden (units) per jaar;
b.de hoogte van de uiteindelijk in euro’s uit te keren termijnen dient uitsluitend te worden beïnvloed door het verschil tussen het feitelijk behaalde beleggingsrendement en de rekenrente die ten tijde van het ingaan van de termijnen als rekenrendement is gehanteerd.
3. Met betrekking tot de grondslagen voor het berekenen van de termijnen gelden de volgende regels:
a.de bank, beleggingsonderneming of beheerder, bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de wet, gaat ter berekening van het op jaarbasis uit te keren vaste aantal beleggingseenheden uit van ten hoogste het netto rekenrendement dat hij op de ingangsdatum hanteert voor soortgelijke termijnen in euro’s of van het op de ingangsdatum van de termijnen geldende u-rendement zoals dat periodiek wordt gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van Verzekeraars; gedurende de looptijd vindt geen herberekening plaats van het aantal jaarlijks uit te keren beleggingseenheden;
b.in de hoogte van de termijnen in beleggingseenheden wordt geen inflatie-element verdisconteerd.
4. Met betrekking tot de peildatum en de periode van vaststellen van de termijnen in euro’s gelden de volgende regels:
a.bij de berekening van de verschuldigde termijn in euro’s kan worden uitgegaan van de waarde van de beleggingseenheid op een vaste peildatum in de kalendermaand van betaling of in de daaraan voorafgaande kalendermaand;
b.gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden (herrekenperiode) kunnen de in de herrekenperiode uit te keren termijnen bij aanvang daarvan in euro’s worden vastgesteld; de hoogte van de termijnen in euro’s dient daarbij te worden bepaald op basis van de werkelijke waarde van de beleggingseenheid per een vaste peildatum gelegen in de kalendermaand waarin de herrekenperiode ingaat of in een van de twee daaraan voorafgaande kalendermaanden; slechts eenmalig kan worden gekozen voor een datum van ingang van de herrekenperiode.


Hoofdstuk 2 Raamwerk (hoofdstuk 2 van de wet)

Artikel 3 Woonplaatsfictie; aanwijzing mogendheid
{Aanwijzing mogendheid}
Voor de toepassing van artikel 2.2, eerste lid, van de wet, worden, voorzover het niet gaat om lidstaten van de Europese Unie, als de in die bepaling bedoelde mogendheden aangewezen alle mogendheden waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting is overeengekomen, waarvan de bepalingen van toepassing zijn.


Artikel 4 Tijdsevenredige vermindering heffingskorting
{Tijdsevenredige vermindering heffingskorting}
Bij de tijdsevenredige vermindering, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de wet, van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting wordt:
a.een kalenderjaar op 360 dagen gesteld;
b.een kalendermaand op 30 dagen gesteld;
c.de dag waarop het tijdvak aanvangt als een gehele dag in aanmerking genomen;
d.de dag waarop het tijdvak eindigt niet in aanmerking genomen.


Artikel 4a Toerekening afgezonderd particulier vermogen
{Afgezonderd particulier vermogen}
1. Degene die als begunstigde een juridisch afdwingbaar recht heeft ten laste van een afgezonderd particulier vermogen, wordt in zoverre in de belastingheffing betrokken.
2. Indien aan twee of meer personen de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen worden toegerekend, wordt bij deze toerekening aangesloten bij de waarde van hetgeen ten tijde van de afzondering door ieder van de bedoelde personen of hun rechtsvoorgangers is afgezonderd in de zin van artikel 2.14a, derde lid, van de wet. Met uitkeringen uit het vermogen van het afgezonderd particulier vermogen wordt op overeenkomstige wijze rekening gehouden.
3. Ingeval bij een afzondering van vermogen in een afgezonderd particulier vermogen niet bekend is welk vermogen door iemand is afgezonderd, vindt toerekening van dit vermogen plaats naar rato van het aantal personen dat vermogen daarin heeft afgezonderd.
{Gelijkstelling met afzonderen}
4. Onder het onder in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke voorwaarden rechtens dan wel in feite, direct of indirect, afzonderen van vermogensbestanddelen in een afgezonderd particulier vermogen, bedoeld in artikel 2.14a, derde lid, onderdeel a, van de wet, wordt mede verstaan:
a.het vervreemden van vermogensbestanddelen aan een afgezonderd particulier vermogen tegen een prijs die afwijkt van de waarde in het economische verkeer;
b.het bedingen van voorwaarden bij het vervreemden van vermogensbestanddelen aan een afgezonderd particulier vermogen die niet overeenkomen met voorwaarden die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn;
c.het inbrengen van vermogensbestanddelen in een afgezonderd particulier vermogen waarbij de inbreng en daarmee samenhangende rechtshandelingen gericht zijn op of direct of indirect verband houden met het ontgaan of uitstellen van de toerekening, bedoeld in artikel 2.14a, eerste lid, van de wet.
5. Bezittingen en schulden van een afgezonderd particulier vermogen worden in aanmerking genomen naar de waarde in het economisch verkeer die zou gelden als deze bezittingen en schulden deel zouden uitmaken van het vermogen van degene aan wie de bezittingen en schulden van het afgezonderd particulier vermogen worden toegerekend.
{Tegenbewijsregeling}
6. De erfgenaam die gebruik wil maken van de tegenbewijsregeling, bedoeld in artikel 2.14a, zesde lid, van de wet, dient ten minste de volgende gegevens aan de inspecteur over te leggen:
a.een beschrijving van het soort afgezonderd particulier vermogen en land van vestiging;
b.de oprichtingsakte van het afgezonderd particulier vermogen inclusief bijlagen (zoals instructies, reglementen, letter of wishes, statuten);
c.de meest actuele jaarstukken van het afgezonderd particulier vermogen over minimaal drie jaren;
d.naam- en adresgegevens van de inbrenger van het vermogen en van de overige erfgenamen;
e.alle overige stukken waaruit blijkt dat de bedoelde erfgenaam geen begunstigde is van het afgezonderd particulier vermogen en dit in de toekomst ook nooit kan worden.


Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning (hoofdstuk 3 van de wet)

Artikel 5 Belastbare winst uit onderneming; verliezen uit de aanloopfase van een onderneming
{Aanloopverliezen}
Bij het bepalen van de winst van het eerste kalenderjaar als ondernemer komt mede in aftrek het totale bedrag van de kosten en lasten die zijn gemaakt in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren en die verband houden met het starten van de onderneming, voorzover:
a.er in die periode geen opbrengsten tegenover hebben gestaan en
b.zij niet ten laste van het belastbaar inkomen uit werk en woning kunnen of konden worden gebracht.


Artikel 6 Belastbare winst uit onderneming; overige vrijstellingen; gedeeltelijke vrijstelling van bos en natuur
{Gedeeltelijke vrijstelling bos en natuur}
1. Als regelingen ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur of overeenkomsten die op die regelingen vooruitlopen als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel g, van de wet worden aangewezen:
a.de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer zoals die luidde tot 1 januari 2000;
b.de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 zoals die luidde tot 1 januari 2007;
c.de Subsidieregeling natuurbeheer van de onderscheiden provincies;
d.de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer zoals die luidde tot 1 januari 2007, voor zover betrekking hebbende op de landschapssubsidie, bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel b, van die regeling;
e.de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de onderscheiden provincies, voor zover betrekking hebbende op de landschapssubsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van die regeling;
f.de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer van de onderscheiden provincies, voor zover betrekking hebbende op de subsidie natuurbeheer, bedoeld in artikel 3.1 van die verordening, en de subsidie landschapsbeheer, bedoeld in artikel 5.1.1.1 van die verordening;
g.de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de onderscheiden provincies, voor zover betrekking hebbende op de investeringssubsidie, bedoeld in artikel 8, eerste, derde en vierde lid, van die regeling, en de subsidie functieverandering, bedoeld in artikel 15 van die regeling;
h.de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 van de onderscheiden provincies, voor zover betrekking hebbende op de subsidie natuur- en landschapsbeheer, bedoeld in artikel 2.2 van die regeling;
i.de overeenkomsten met het Bureau Beheer Landbouwgronden:
1°.met het door de Dienst Landelijk Gebied toegekende nummer: 005/9001 van 29 mei 1996;
2°.met het door de Dienst Landelijk Gebied toegekende nummer: 008/9001 van 30 mei 1996;
3°.met het door de Dienst Landelijk Gebied toegekende nummer: 004/9001 van 27 oktober 1997;
4°.met het door de Dienst Landelijk Gebied toegekende nummer: 003/9001 van 15 december 1997;
j.de beschikkingen van de Minister van Economische Zaken van 18 april 1998 met de beschikkingnummers kaderwet/pnb/01, kaderwet/pnb/02 en kaderwet/pnb/03.
2. Van de voordelen die worden genoten op grond van de in het eerste lid, onderdelen a, i en j, bedoelde regelingen en overeenkomsten behoort 90% niet tot de winst. Van de voordelen die worden genoten op grond van de in het eerste lid, onderdelen b tot en met h, bedoelde regelingen en overeenkomsten behoort 100% niet tot de winst.


Artikel 6a Belastbare winst uit ondernemingen; overige vrijstellingen; vrijstelling voor projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden
{Voorwaarden toepassing mobiliteitsprojecten}
De voorwaarden, bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel i, onder 2°, van de wet, zijn dat:
a.deelnemers ten hoogste één periode van ten hoogste twaalf maanden kunnen deelnemen aan het project;
b.de beloningen die een deelnemer kan krijgen uit het project een gezamenlijke waarde hebben van ten hoogste € 200 per maand en € 1.200 per deelnameperiode.


Artikel 7 Belastbare winst uit onderneming; van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige; werkkleding
{Werkkleding}
Voor de toepassing van artikel 3.16, tweede lid, onderdeel c, van de wet wordt kleding die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om bij het behalen van de winst te dragen, slechts als werkkleding aangemerkt indien zij is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de onderneming gebonden beeldmerken met een oppervlakte van tezamen ten minste 70 cm2.


Artikel 8 Belastbare winst uit onderneming; in aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige; verhuizing in kader van onderneming
{Verhuizing in kader van onderneming}
1. Voor de toepassing van artikel 3.17, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de wet verhuist de ondernemer in ieder geval in het kader van de onderneming ingeval hij binnen twee jaar na de verplaatsing van de onderneming door verhuizing de afstand tussen zijn woning en de vestigingsplaats van de onderneming met ten minste 60% verkleint terwijl tot die verhuizing de afstand tussen zijn woning en de vestigingsplaats van de onderneming ten minste 25 kilometer bedroeg.
{Afstand}
2. Onder afstand als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de afstand gemeten langs de meest gebruikelijke weg.


Artikel 9 Belastbare winst uit onderneming; bijtelling privégebruik auto
{Rittenregistratie}
De rittenregistratie, bedoeld in artikel 3.20 van de wet, bevat ten minste de volgende gegevens:
a.merk, type en kenteken van de auto;
b.periode van terbeschikkingstelling van de auto;
c.per rit:
1°. datum;
2°. beginstand en eindstand van de kilometerteller;
3°. beginadres en eindadres;
4°. de gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke;
5°. het karakter van de rit.


Artikel 9a
Vervallen


Artikel 10
Vervallen


Artikel 11 Aangewezen staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
{EER}
Voor de toepassing van de artikelen 3.55, tweede en vijfde lid, 3.56, tweede lid, 3.57, tweede lid, en 4.41, tweede en derde lid, van de wet en de artikelen 14, derde lid, en 14a, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 worden van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte aangewezen: IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.


Artikel 12
Vervallen


Artikel 13
Vervallen


Artikel 13a Belastbare winst uit onderneming; verkorting driejaarstermijn bij doorschuiving naar ondernemers of werknemers
{Verkorting driejarentermijn bij doorschuiving naar ondernemers}
1. Aan de in artikel 3.63, vierde lid en vijfde lid, van de wet bedoelde termijn van 36 maanden wordt geacht te zijn voldaan indien zich na het aangaan van het samenwerkingsverband respectievelijk de dienstbetrekking een omstandigheid voordoet als bedoeld in het tweede lid.
2. Het eerste lid is van toepassing indien de belastingplichtige:
a.door ziekte of gebreken gedurende ten minste één jaar niet in staat is, of vermoedelijk niet in staat zal zijn, om ten minste 55% te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde personen die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen;
b.in staat van faillissement wordt verklaard;
c.surséance van betaling heeft aangevraagd;
d.onder curatele wordt gesteld;
e.vóór het aangaan van het samenwerkingsverband respectievelijk de dienstbetrekking met degene die de onderneming gaat voortzetten nog wel, maar vanaf enig moment daarna niet meer kan kiezen voor kwalificatie als partner van de voortzetter, of
f.overlijdt en de onderneming spoedig daarna aan de in artikel 3.63, vierde lid respectievelijk vijfde lid, van de wet, bedoelde voortzetter wordt overgedragen.


Artikel 14 Belastbaar loon; pensioen in grensoverschrijdende situaties
(GERESERVEERD)


Artikel 15
Vervallen


Artikel 16 Belastbaar loon; reisaftrek
{OV-verklaring}
1. De openbaar-vervoerverklaring, bedoeld in artikel 3.87, negende lid van de wet, is gedagtekend en bevat ten minste de volgende gegevens:
a.naam en adres van de belastingplichtige;
b.de route waarvoor de plaatsbewijzen geldig zijn;
c.het tijdvak van geldigheid van de plaatsbewijzen.
{Reisverklaring}
2. De verklaring, bedoeld in artikel 3.87, negende lid, van de wet (de reisverklaring) bevat ten minste de volgende gegevens:
a.naam en adres van de inhoudingsplichtige;
b.naam en adres van de belastingplichtige;
c.een door de inhoudingsplichtige ondertekende verklaring, die vermeldt het aantal dagen per week dat de belastingplichtige met het openbaar vervoer naar de plaats of plaatsen van werkzaamheden heeft gereisd.


Artikel 17 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen; vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen
{Vrijstelling publiekrechtelijke uitkeringen}
1. Als uitkeringen welke niet tot de inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen behoren, bedoeld in artikel 3.104, onderdeel h, van de wet worden aangewezen:
a.uitkeringen ingevolge de Wet op de huurtoeslag;
b.uitkeringen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit;
c.uitkeringen ingevolge de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
d.uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Regeling opvang asielzoekers;
e.uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005;
f.inkomensondersteunende uitkeringen ingevolge artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet, die overeenkomen met bijstand ter bestrijding van bepaalde noodzakelijke kosten.
2. Als uitkeringen tot bestrijding van onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen, bedoeld in artikel 3.104, onderdeel i, van de wet, worden aangewezen: uitkeringen ingevolge de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, zoals deze luidde op 31 december 2014.
3. Als voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers die verband houden met invaliditeit als bedoeld in artikel 3.104, onderdeel o, van de wet worden aangewezen: voorzieningen in de zin van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.
{Verbeteren positie op arbeidsmarkt}
4. Als publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen die zijn gericht op het verbeteren of behouden van de positie van de belastingplichtige op de arbeidsmarkt en daarmee samenhangende vervoersvoorzieningen voor het bereiken van de werkplek of opleidingslocatie als bedoeld in artikel 3.104, onderdeel p, van de wet worden aangewezen:
a.voorzieningen als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b.voorzieningen als bedoeld in artikel 2:22, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
c.vergoedingen als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Reïntegratiebesluit alsmede voorzieningen als bedoeld in de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste lid, en 15a, eerste lid, van dat besluit;
d.voorzieningen als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 8 van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;
e.subsidies voor scholing als bedoeld in artikel 2 van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen;
f.voorzieningen als bedoeld in artikel 30a, vierde tot en met negende lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 2:18 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.


Artikel 17bis
Vervallen


Artikel 17a Aanvullende bepalingen met betrekking tot de eigenwoningreserve
{Eigenwoningreserve}
Indien in de overeenkomst ter zake van de verwerving van een eigen woning, ten behoeve van de uitvoering van het woonbeleid van de rijksoverheid of een gemeente, een clausule is opgenomen op grond waarvan bij niet-nakoming van die clausule een bedrag verschuldigd is, kan bij de vervreemding van die woning het bedrag dat ter zake van het niet nakomen van de clausule is betaald in mindering worden gebracht op het vervreemdingssaldo eigen woning, bedoeld in artikel 3.119aa, eerste lid, van de wet.


Artikel 17aa Nadere regeling aflossingsmoment eigenwoningschuld
{Aflossingsmoment eigenwoningschuld}
1. Indien de over een kalendermaand verschuldigde aflossing van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld in de eerste vijf werkdagen van de daaropvolgende kalendermaand wordt gedaan, wordt voor de toepassing van de artikelen 3.119c en 3.119e van de wet het bedrag van deze schuld op de laatste dag van de kalendermaand waarover de aflossing verschuldigd was, verminderd met die aflossing.
2. Onder werkdagen als bedoeld in het eerste lid worden verstaan alle dagen van het jaar met uitzondering van zaterdagen, zondagen, algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet, de Goede Vrijdag en 1 mei.


Artikel 17b Informatieplicht bij schulden bij anderen dan aangewezen administratieplichtigen; te verstrekken gegevens
{Informatieplicht niet-administratieplichtigen}
1. Als gegevens als bedoeld in artikel 3.119g van de wet worden aangewezen:
a.de datum van aangaan van de schuld;
b.het startbedrag van de schuld;
c.de maandelijkse rentevoet;
d.de contractueel vastgelegde looptijd in maanden;
e.de contractueel vastgelegde wijze van aflossing;
f.indien de leningverstrekker een natuurlijk persoon is: de naam, het adres en het burgerservicenummer of, bij het ontbreken van het burgerservicenummer, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale woonstaat toegekend fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker;
g.indien de leningverstrekker een rechtspersoon is: de naam, het adres en een uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 of, bij het ontbreken van een dergelijk nummer en indien dat bestaat, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale woonstaat toegekend fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker.
2. Als gegevens als bedoeld in artikel 3.119g van de wet worden mede aangewezen de wijzigingen die zich in het kalenderjaar hebben voorgedaan met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens.


Artikel 18 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen; voorwaarden arbeidsongeschiktheid
{Langdurige arbeidsongeschiktheid}
Van langdurige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.133, negende lid, onderdeel a, van de wet is sprake indien:
a.uit een recente verklaring van een arts blijkt dat de belastingplichtige door ziekte of gebreken op het moment waarop de verklaring is afgegeven niet in staat is volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn, of
b.aannemelijk is dat de belastingplichtige periodieke uitkeringen van privaat- of publiekrechtelijke aard wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt of gaat ontvangen.


Artikel 19
Vervallen


Artikel 20
Vervallen


Artikel 21
Vervallen


Artikel 22
Vervallen


Artikel 23 Verliesverrekening; formalisering achterwaartse verliesverrekening
{Carry-back}
1. Een voorlopige verliesverrekening als bedoeld in artikel 3.152, vijfde lid, van de wet kan worden verleend indien het verlies over een kalenderjaar wordt aangegeven door de in de uitnodiging tot het doen van aangifte gevraagde gegevens en bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen en te ondertekenen en de gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers in te leveren of toe te zenden.
2. Bij de berekening van de voorlopige verliesverrekening wordt het vermoedelijke verlies voor 80 percent in aanmerking genomen.


Artikel 24 Middeling
{Middelingsverzoek}
Bij het in artikel 3.154, eerste lid, van de wet bedoelde verzoek om middeling wordt een berekening gevoegd van de middelingsteruggaaf.


Artikel 24a
Vervallen


Artikel 24b
Vervallen


Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (hoofdstuk 4 van de wet)

Artikel 25
Vervallen


Artikel 26 Reguliere voordelen; forfaitair voordeel uit buitenlandse beleggingslichamen; aanwijzing effectenbeurzen
{Effectenbeurzen}
De ingevolge artikel 4.14, achtste lid, onderdeel a, van de wet aan te wijzen effectenbeurzen zijn de effectenbeurzen in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen, alsmede de effectenbeurzen te Zürich, New York en Tokio.


Artikel 26a Verzoek om toepassing doorschuifregelingen bij vererving, bij verdeling van de nalatenschap binnen twee jaar of bij schenking
{Verdeling nalatenschap binnen 2 jaar}
1. Een verzoek als bedoeld in artikel 4.17a, eerste lid, artikel 4.17b, tweede lid, of artikel 4.17b, derde lid, van de wet wordt schriftelijk gedaan bij de inspecteur die is belast met de aanslagregeling van de erflater.
{Preferente aandelen bij bedrijfsoverdracht}
2. Een verzoek als bedoeld in artikel 4.17b, eerste lid, of artikel 4.17c, eerste lid, van de wet wordt schriftelijk gedaan bij de inspecteur die is belast met de aanslagregeling van de vervreemder.


Artikel 26b In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen
{Preferente aandelen bij bedrijfsoverdracht}
1. Onder een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen als bedoeld in artikel 4.17a, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3.55 van de wet, een juridische splitsing als bedoeld in artikel 3.56 van de wet of een juridische fusie als bedoeld in artikel 3.57 van de wet.
2. Aan het gestelde in artikel 4.17a, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt ook geacht te zijn voldaan indien de daar bedoelde preferente aandelen worden verkregen van een rechtsopvolger krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van degene die de aandelen heeft omgezet als bedoeld in genoemd onderdeel.
{Indirect gehouden preferente aandelen}
3. Indirect gehouden preferente aandelen zijn uitgegeven in het kader van een bedrijfsoverdracht als bedoeld in artikel 4.17a, vijfde lid, laatste volzin, van de wet indien:
a.de preferente aandelen een omzetting vormen van een eerder door de erflater gehouden indirect belang van gewone aandelen als bedoeld in artikel 4.17a, vijfde lid, onderdelen a en b, van de wet;
b.de omzetting in preferente aandelen gepaard is gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander;
c.ten tijde van de omzetting in preferente aandelen de vennootschap waarop de omgezette aandelen betrekking hadden een onderneming dreef als bedoeld in artikel 4.17a, eerste lid, onderdeel a, van de wet, of een medegerechtigdheid hield als bedoeld in artikel 4.17a, eerste lid, onderdeel b, van de wet, en
d.de verkrijger van de indirect gehouden preferente aandelen reeds voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal direct of indirect aandeelhouder is van gewone aandelen als bedoeld in onderdeel b.
Voor de toepassing van dit lid wordt onder een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen als bedoeld in de eerste volzin ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3.55 van de wet, een juridische splitsing als bedoeld in artikel 3.56 van de wet of een juridische fusie als bedoeld in artikel 3.57 van de wet. Voorts wordt daaronder ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een bedrijfsfusie als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
4. Indien preferente aandelen zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsoverdracht als bedoeld in artikel 4.17a, derde lid of vijfde lid, van de wet, dan behouden deze aandelen het karakter dat zij in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 4.17a, eerste lid, onderdeel c, van die wet voor zover de houder van deze preferente aandelen ook houder is van de gewone aandelen die bij het ontstaan van de preferente aandelen zijn toegekend aan de bedrijfsopvolger.
5. Voor de bepaling of de verkrijger van de preferente aandelen voldoet aan de voorwaarde van artikel 4.17a, derde lid, onderdeel d, van de wet worden de preferente aandelen niet gerekend tot het geplaatste kapitaal. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing voor de toepassing van het derde lid, eerste volzin, onderdeel d.


Artikel 26c Verkorting termijn 36 maanden uit de doorschuifregeling bij schenking
{Verkorting 36-maandtermijn}
1. Aan de in artikel 4.17c, eerste lid, onderdeel d, van de wet bedoelde termijn van 36 maanden wordt geacht te zijn voldaan indien zich na het aangaan van de aldaar bedoelde dienstbetrekking een omstandigheid voordoet als bedoeld in het tweede lid.
2. Het eerste lid is van toepassing indien de vervreemder:
a.door ziekte of gebreken gedurende ten minste één jaar niet in staat is, of vermoedelijk niet in staat zal zijn, om ten minste 55% te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde personen die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen;
b.in staat van faillissement is verklaard;
c.surséance van betaling heeft aangevraagd, of
d.onder curatele is gesteld.


Artikel 26d Werknemer bij een werkmaatschappij in geval van schenking van aandelen in een holding
{Schenking aandelen in holding}
Aan de in artikel 4.17c, eerste lid, onderdeel d, van de wet bedoelde voorwaarde wordt geacht ook te zijn voldaan indien:
a.de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben, een belang heeft in een ander lichaam;
b.dat andere lichaam een onderneming drijft of een medegerechtigdheid houdt, een en ander als bedoeld in artikel 4.17c, eerste lid, onderdeel a, van de wet, en
c.de verkrijger reeds gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de vervreemding in dienstbetrekking is van dat andere lichaam.


Artikel 27 Verliesverrekening; formalisering achterwaartse verliesverrekening
{Voorlopige carry-back}
1. Een voorlopige verliesverrekening als bedoeld in artikel 4.51, vijfde lid, van de wet kan worden verleend indien het verlies over een kalenderjaar wordt aangegeven door de in de uitnodiging tot het doen van aangifte gevraagde gegevens en bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen en te ondertekenen en de gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers in te leveren of toe te zenden.
2. Bij de berekening van de voorlopige verliesverrekening wordt het vermoedelijke verlies voor 80 percent in aanmerking genomen.


Hoofdstuk 5 Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (hoofdstuk 5 van de wet)

Artikel 28 Reikwijdte en definities
{Definities}
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a.project: groenproject, zijnde een project waarvoor ingevolge de Regeling groenprojecten 2016, de Regeling groenprojecten buitenland 2002 dan wel de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002 een verklaring als bedoeld in artikel 5.14, derde lid, van de wet is afgegeven;
b.fonds: groenfonds, zijnde een bank of beleggingsinstelling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.14, tweede lid, van de wet en die door de inspecteur ingevolge artikel 5.14, eerste lid, van de wet is aangewezen;
c.hoofdzakelijkheidscriterium: de voorwaarde inzake hoofdzakelijk als bedoeld in artikel 5.14, tweede lid, van de wet;
d.aanloopperiode: de periode, bedoeld in artikel 5.14, vierde lid, van de wet;
e.ingroeiperiode: de periode, bedoeld in artikel 5.14, vijfde lid, van de wet.


Artikel 29 Inhoud verzoek om aanwijzing als groenfonds en afhandeling verzoek
{Verzoek}
1. Een verzoek om aanwijzing als fonds wordt schriftelijk gedaan bij de inspecteur onder overlegging van:
a.de statuten van het fonds;
b.een afschrift van de inschrijving in het register, bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht, dan wel, ingeval artikel 3:2, eerste lid, onderdeel c, van die wet van toepassing is, een afschrift van de in dat lid bedoelde bankgarantie, en
c.een opgave van de feitelijke werkzaamheden en voorgenomen werkzaamheden van het fonds.
{Ingroei}
2. Bij een verzoek om aanwijzing als fonds met een ingroeiperiode worden tevens overgelegd:
a.een ingroeiplan op grond waarvan het aannemelijk is dat binnen drie maanden na de aanwijzing ten minste 30 percent van het vermogen van het fonds is belegd in projecten dan wel bestaat uit kredieten ten behoeve van projecten;
b.een ingroeischema op grond waarvan het aannemelijk is dat uiterlijk twee jaren na de aanwijzing ten minste 70 percent van het vermogen van het fonds is belegd in projecten dan wel bestaat uit kredieten ten behoeve van projecten.
3. De inspecteur beslist op het verzoek tot aanwijzing bij voor bezwaar vatbare beschikking.
4. De aanwijzing vindt plaats met ingang van de datum waarop het verzoek is ingediend, dan wel met ingang van een latere datum indien daarom is verzocht.
5. De inspecteur maakt het aanwijzen als een fonds op een daartoe geschikte wijze publiek bekend. Indien de inspecteur een aanwijzing intrekt, maakt hij die intrekking ook op een daartoe geschikte wijze publiek bekend.


Artikel 29a Informatievoorziening en administratieplicht
{Informatievoorziening}
1. Een aangewezen fonds overlegt binnen vier maanden na afloop van ieder boekjaar aan de inspecteur een overzicht van zijn bezittingen en schulden naar de waarde in het economische verkeer aan het einde van het boekjaar.
2. Ingeval het fonds is aangewezen met een aanloopperiode, verstrekt het fonds onmiddellijk na afloop van die periode aan de inspecteur een overzicht van zijn bezittingen en schulden naar de actuele waarde in het economische verkeer.
3. Ingeval het fonds is aangewezen met een ingroeiperiode, verstrekt het fonds in die periode elk half jaar aan de inspecteur een overzicht van zijn bezittingen en schulden naar de actuele waarde in het economische verkeer.
4. Indien een fonds indirect een krediet verstrekt ten behoeve van een project, blijkt uit de administratie van de inlenende rechtspersoon ten behoeve van welk project het krediet is verstrekt.
5. Indien een fonds een krediet verstrekt ten behoeve van een project door tussenkomst van een ander fonds, elimineert het inlenende fonds het kredietbedrag uit het overzicht van zijn bezittingen en schulden, bedoeld in het eerste lid.
6. Indien een aangewezen fonds niet meer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing, doet het fonds daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan de inspecteur.


Artikel 29b Intrekking aanwijzing
{Intrekking aanwijzing}
1. De inspecteur trekt de aanwijzing in:
a.op verzoek van het fonds;
b.indien het fonds niet meer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing; dan wel
c.indien het fonds de in dit hoofdstuk opgenomen informatieverplichtingen jegens de inspecteur niet nakomt.
2. De intrekking van de aanwijzing geschiedt bij voor bezwaar vatbare beschikking.
3. De inspecteur bepaalt in de beschikking het tijdstip waarop de intrekking van de aanwijzing in werking treedt, met dien verstande dat de intrekking terugwerkende kracht heeft tot en met de dag waarop het eerste lid, onderdeel b of c, van toepassing is.
4. Ingeval het fonds is aangewezen met een aanloopperiode en na afloop van die periode niet wordt voldaan aan het hoofdzakelijkheidscriterium, heeft de intrekking terugwerkende kracht tot en met de eerste dag na het aflopen van die periode.
5. Ingeval het fonds is aangewezen met een ingroeiperiode en na afloop van die periode niet wordt voldaan aan het hoofdzakelijkheidscriterium, heeft de intrekking terugwerkende kracht tot en met de eerste dag na het aflopen van die periode.
6. Indien het fonds de in artikel 29a, zesde lid, bedoelde mededeling onverwijld heeft gedaan, heeft de intrekking geen terugwerkende kracht.
7. Indien het fonds de in artikel 29a, zesde lid, bedoelde mededeling onverwijld heeft gedaan en voorts aannemelijk maakt dat het niet meer voldoen aan de voorwaarden niet langer dan drie maanden zal voortduren, een incidenteel karakter heeft en niet in strijd is met doel en strekking van de regeling, trekt de inspecteur de aanwijzing niet in. Het besluit de aanwijzing niet in te trekken, neemt de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking; daarbij kan hij nadere voorwaarden stellen.
8. Indien de inspecteur een aanwijzing intrekt, maakt hij die intrekking op een daartoe geschikte wijze publiek bekend.


Artikel 30 Nettopensioen; in aanmerking te nemen dienstjaren en pensioengevend loon
{Dienstjaren en pensioengevend loon}
1. Voor de bepaling van de perioden die voor de toepassing van afdeling 5.3B van de wet en de daarop berustende bepalingen in aanmerking komen als dienstjaren is artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van overeenkomstige toepassing.
2. Voor de bepaling van de loonbestanddelen die voor de toepassing van afdeling 5.3B van de wet en de daarop berustende bepalingen in aanmerking komen als pensioengevend loon is artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van overeenkomstige toepassing.
3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid zijn de artikelen 1a en 11c tot en met 11f van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing voor de toepassing van afdeling 5.3B van de wet en de daarop berustende bepalingen ingeval sprake is van een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, van de wet, waaraan een belastingplichtige deelneemt of heeft deelgenomen anders dan als werknemer als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.


Artikel 31
Vervallen


Artikel 32
Vervallen


Artikel 33
Vervallen


Artikel 33a
Vervallen


Artikel 33b Aanwijzing prijscourant
{Prijscourant}
Als prijscourant als bedoeld in artikel 5.21 van de wet wordt aangewezen de Officiële Prijscourant uitgegeven door Euronext Amsterdam N.V.


Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Artikel 34
Vervallen


Artikel 35
Vervallen


Artikel 36
Vervallen


Artikel 37 Uitgaven voor specifieke zorgkosten; dieetkosten
{Dieetkosten}
1. De extra kosten van een op voorschrift van een arts of een diëtist gehouden dieet als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel f, en zevende lid, van de wet, worden bepaald aan de hand van de navolgende tabel:
Voor het dieet bij het ziektebeeld en de aandoening op welk dieet de in deze kolom genoemde typering van toepassing is bedragen de extra uitgaven
Algemene symptomen groeiachterstand bij kinderen energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
energieverrijkt € 700
ondervoeding energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
energieverrijkt € 700
decubitus energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
Hartziekten decompensatio cordis, hartfalen natriumbeperkt € 100
Infectieziekten aids energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
Luchtwegen chronische obstructieve longziekten (COPD) energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
energieverrijkt € 700
Maag-, darm- en leverziekten dumpingsyndroom lactosebeperkt/lactosevrij € 200
chronische pancreatitis energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
cystic fibrosis energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
energieverrijkt € 700
coeliakie en ziekte van Dühring glutenvrij € 900
glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij € 1.050
short bowel syndroom energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt € 700
energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat € 750
prikkelbaredarmsyn droom fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP) € 900
overige energieverrijkt € 700
energieverrijkt met vitaminepreparaat € 750
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij € 1.200
Metabole ziekten hypercholesterolemie verzadigd vetbeperkt in combinatie met fyto/plantensterolenverrijkt € 100
vetstofwisselingsstoornis vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt € 700
fructose-intolerantie fructosebeperkt € 250
galactosemie galactosebeperkt/galactosevrij € 200
sacharase isomaltase deficiëntie sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt € 800
eiwitstofwisselings stoornis (zoals PKU en hyperlysinemie) sterk eiwitbeperkt € 2.700
glycogeenstapelings ziekte sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt € 650
insulineresistentie sterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking € 250
Nierziekten nierziekten natriumbeperkt € 100
chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/ peritoneale dialyse eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt € 550
nefrotisch syndroom natriumbeperkt € 100
Oncologie oncologie energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
energieverrijkt € 700
Overige voedselovergevoelig heid koemelkeiwitvrij € 300
kippenei-eiwitvrij € 100
lactosebeperkt/lactosevrij € 200
tarwevrij € 600
tarwevrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij € 700
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij € 350
koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij € 350
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij € 400
koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij € 950
koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en al dan niet tarwevrij € 1.100
brandwonden energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt € 900
lymfe lekkage eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-)vetbeperkt en MCT-vetverrijkt € 700
epilepsie sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt € 150
Voor overige diëten worden de extra kosten gesteld op nihil.
{Begripsomschrijvingen}
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a.referentievoeding: een gezonde voeding conform een Nederlands voedingspatroon, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding en Richtlijnen Voedselkeuze;
b.energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt: een voorgeschreven energiebehoefte van ten minste 150% ten opzichte van de referentievoeding en een voorgeschreven hoeveelheid eiwit van ten minste 16% van de hoeveelheid energie;
c.energieverrijkt: een voorgeschreven energiebehoefte van ten minste 150% ten opzichte van de referentievoeding;
d.natriumbeperkt: een voorgeschreven beperking tot 2400 milligram natrium per etmaal;
e.lactosebeperkt/lactosevrij: een voorgeschreven lactosebeperking tot 5 gram per etmaal;
f.glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij: glutenvrij en een voorgeschreven lactosebeperking tot 5 gram per etmaal;
g.energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt: een voorgeschreven energiebehoefte van ten minste 150% ten opzichte van de referentievoeding en een voorgeschreven hoeveelheid MCT-vet van ten minste 12% van de hoeveelheid energie per etmaal;
h.energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij: een voorgeschreven energiebehoefte van ten minste 150% ten opzichte van de referentievoeding, een voorgeschreven hoeveelheid eiwit van ten minste 16% van de hoeveelheid energie en een voorgeschreven lactosebeperking tot 5 gram per etmaal;
i.verzadigd vetbeperkt in combinatie met fyto/plantensterolenverrijkt: een voorgeschreven hoeveelheid verzadigd vet die voorziet in niet meer dan 10% van de hoeveelheid energie en een voorgeschreven hoeveelheid plantaardige stanolen of van plantaardige sterolen van ten minste 2 gram per etmaal;
j.vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt: een voeding uitgaande van een zo laag mogelijke hoeveelheid vet en een voorgeschreven hoeveelheid MCT-vet van ten minste 18% van de hoeveelheid energie per etmaal;
k.fructosebeperkt: een voorgeschreven fructosebeperking tot 5 gram per etmaal;
l.sterk eiwitbeperkt: een voorgeschreven beperking tot 20 gram eiwit per etmaal;
m.eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt: een voorgeschreven hoeveelheid eiwit van ten minste 16% van de hoeveelheid energie en een voorgeschreven beperking tot 2000 milligram natrium per etmaal;
n.eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-)vetbeperkt en MCT-vetverrijkt: een voorgeschreven hoeveelheid eiwit van ten minste 16% van de hoeveelheid energie, uitgaande van een zo laag mogelijke hoeveelheid vet en een voorgeschreven hoeveelheid MCT-vet van ten minste 18% van de hoeveelheid energie per etmaal;
o.fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt dieet: vrij van voedingsmiddelen die rijk zijn aan fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen;
p.galactosebeperkt/galactosevrij: een voorgeschreven lactosebeperking tot 5 gram per etmaal;
q.sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt: een voorgeschreven hoeveelheid koolhydraten van ten minste 21 gram koolhydraten per 2 uur gedurende de dag en ten minste 16 gram koolhydraten per 2 uur gedurende de nacht en sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt;
r.sterk koolhydraatbeperkt zonder energiebeperking: een voorgeschreven hoeveelheid koolhydraten van maximaal 30 energieprocent bij een volwaardige voeding in energie;
s.sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltose beperkt: een voorgeschreven hoeveelheid koolhydraten tot maximaal 30 energieprocent in combinatie met enzymsuppletie;
t.sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt: een voorgeschreven hoeveelheid koolhydraten die voorziet in niet meer dan 4% van de hoeveelheid energie, een voorgeschreven hoeveelheid eiwit die voorziet in niet meer dan 6% van de hoeveelheid energie en een voorgeschreven hoeveelheid vet van ten minste 90% van de hoeveelheid energie ten opzichte van de referentievoeding.
3. Voor de toepassing van het eerste lid geldt voor:
a.eenzelfde dieettypering die meerdere keren in aanmerking zou komen éénmaal het bedrag behorende bij die dieettypering;
b.verschillende dieettyperingen die in aanmerking zouden komen bij eenzelfde ziektebeeld en aandoening elk van de bij die dieettyperingen behorende bedragen;
c.deels overeenkomende dieettyperingen bij eenzelfde ziektebeeld en aandoening, alleen het hoogste van de voor het van toepassing zijnde ziektebeeld en aandoening geldende bedragen.
4. Ingeval extra uitgaven voor een op voorschrift van een arts of diëtist gehouden dieet niet gedurende het gehele kalenderjaar worden gedaan, worden de met toepassing van het eerste lid bepaalde bedragen naar tijdsgelang herrekend.
{Inhoud voorschrift}
5. Een voorschrift als bedoeld in artikel 6.17, achtste lid, van de wet bevat ten minste:
a.gegevens waaruit blijkt dat degene die het voorschrift afgeeft medicus of diëtist is;
b.naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de medicus of diëtist die het voorschrift afgeeft;
c.naam, adres en burgerservicenummer van de persoon aan wie het dieet is voorgeschreven;
d.het ziektebeeld en de aandoening van de persoon, bedoeld in onderdeel c, en de dieettypering van het voorgeschreven dieet;
e.de dagtekening van het voorschrift, de ingangsdatum van het te volgen dieet en indien van toepassing de einddatum van het te volgen dieet.


Artikel 38 Uitgaven voor specifieke zorgkosten; extra kleding en beddengoed alsmede daarmee samenhangende extra uitgaven
{Extra uitgaven voor kleding en beddengoed}
1. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed alsmede daarmee samenhangende extra uitgaven als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel g, van de wet worden in aanmerking genomen voor een bedrag van € 300 dan wel, indien blijkt dat die uitgaven € 600 te boven gaan, voor een bedrag van € 750, indien:
a.de genoemde uitgaven voortvloeien uit ziekte of invaliditeit van een persoon als bedoeld in artikel 6.16 van de wet die tot het huishouden van de belastingplichtige behoort; en
b.de ziekte of invaliditeit ten minste een jaar heeft geduurd of vermoedelijk zal duren.
2. Ingeval aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden niet gedurende het gehele kalenderjaar is voldaan, wordt dat lid naar tijdsgelang toegepast.


Artikel 39 Uitgaven voor specifieke zorgkosten; paramedici met directe toegang
{Paramedici}
1. Als paramedicus als bedoeld in artikel 6.17, negende lid, onderdeel c, van de wet wordt aangewezen de persoon die bevoegd is tot het voeren van de titel:
a.fysiotherapeut;
b.diëtist;
c.ergotherapeut;
d.logopedist;
e.oefentherapeut;
f.orthoptist;
g.podotherapeut;
h.mondhygiënist; of
i.huidtherapeut.
2. Een verklaring als bedoeld in artikel 6.17, negende lid, onderdeel c, van de wet bevat ten minste:
a.gegevens waaruit blijkt dat degene die de verklaring afgeeft een paramedicus als bedoeld in het eerste lid is;
b.naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de paramedicus die de verklaring afgeeft;
c.naam, adres en burgerservicenummer van de persoon die onder behandeling is van de paramedicus;
d.de aandoening van de persoon, bedoeld in onderdeel c, die aanleiding is voor de behandeling;
e.het aantal behandelingen dat voortvloeit uit ziekte of invaliditeit;
f.de dagtekening van de verklaring.


Artikel 39a Uitgaven voor specifieke zorgkosten; van aftrek uitgesloten aangewezen uitgaven
{Uitgesloten uitgaven}
Als uitgaven als bedoeld in artikel 6.18, eerste lid, onderdeel h, van de wet worden aangewezen:
a.uitgaven voor in-vitrofertilisatie voor een vrouw die ten tijde van de behandeling 43 jaar of ouder is;
b.uitgaven voor de eerste twee in-vitrofertilisatiebehandelingen indien meer dan één embryo per poging wordt teruggeplaatst en de vrouw ten tijde van de behandeling jonger is dan 38 jaar;
c.uitgaven voor een elleboogkruk, een gipssteun, een looprek, een okselkruk, een onderarmschaalkruk, een rollator of een loophulp met drie of vier poten;
d.uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
e.uitgaven voor dyslexiezorg voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
f.uitgaven voor een combinatietest in het kader van prenatale screening indien geen sprake is van een medische indicatie.


Artikel 40 Weekenduitgaven voor gehandicapten; het in aanmerking te nemen bedrag
{Weekenduitgaven gehandicapten}
1. De ingevolge artikel 6.26 van de wet bedoelde weekenduitgaven voor gehandicapten worden gesteld op:
a.€ 10 per dag van verzorging van de gehandicapte door de belastingplichtige, alsmede
b.€ 0,19 per kilometer voor het vervoer per auto van de gehandicapte door de belastingplichtige over de reisafstand tussen de plaats waar de gehandicapte doorgaans verblijft en de plaats waar de belastingplichtige doorgaans verblijft.
Dagen van verzorging van de gehandicapte door de belastingplichtige zijn de dagen waarop de gehandicapte bij de belastingplichtige verblijft, met inbegrip van de dagen waarop de gehandicapte wordt gehaald of gebracht.
{Partners}
2. Indien zowel de belastingplichtige als zijn partner weekenduitgaven voor een gehandicapte in aanmerking nemen, wordt het voor die gehandicapte in aanmerking te nemen bedrag gesteld op de helft van het volgens het eerste lid, onderdelen a en b, berekende bedrag, zonodig naar boven af te ronden op een geheel getal.


Artikel 40a Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen
{EVC-verklaringen}
De verklaring, bedoeld in artikel 6.27, tweede lid, van de wet, wordt afgegeven door de door de Stichting van de Arbeid in dat kader benoemde uitvoeringsorganisatie.


Artikel 41 Aftrekbare giften; voorwaarden onderhandse akte van schenking
{Voorwaarden onderhandse akte van schenking}
1. In de onderhandse akte van schenking, bedoeld in artikel 6.38 van de wet, worden ten minste de volgende gegevens vermeld:
a.de naam, het adres en het burgerservicenummer van de belastingplichtige;
b.de naam en het nummer, bedoeld in artikel 1a, zevende lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, van de begiftigde instelling of vereniging, dan wel, ingeval het een buitenlandse vereniging is, een door de vestigingsstaat aan de begiftigde vereniging toegekend identificatienummer dat vergelijkbaar is met het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007;
c.het startjaar en de looptijd van de uitkeringen of verstrekkingen;
d.de jaarlijkse hoogte van de uitkeringen of een omschrijving van de verstrekkingen; en
e.een door de instelling of vereniging aan de schenking toe te kennen uniek transactienummer van ten hoogste vijftien cijfers.


Artikel 41a
Vervallen


Artikel 41b
Vervallen


Artikel 41c
Vervallen


Artikel 41d
Vervallen


Hoofdstuk 7 Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (hoofdstuk 7 van de wet)

Artikel 42 Belastbaar inkomen uit werk en woning
(GERESERVEERD)


Artikel 43 Belastbaar inkomen uit werk en woning
(GERESERVEERD)


Artikel 44 Belastbaar inkomen uit werk en woning
(GERESERVEERD)


Hoofdstuk 8 Heffingskorting

Artikel 44a
Vervallen


Artikel 44b Inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders
{Combinatiekorting bij co-ouderschap}
Voor de toepassing van artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel b, van de wet, wordt een kind dat niet op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de basisregistratie personen, beschouwd toch op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige te staan ingeschreven in de basisregistratie personen gedurende de periode van het kalenderjaar dat het kind tegelijkertijd tot het huishouden van diens beide ouders behoort en het kind op hetzelfde woonadres als diens andere ouder staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Voor de toepassing van de eerste volzin behoort een kind tegelijkertijd tot het huishouden van diens beide ouders indien hij doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft.


Artikel 44c
Vervallen


Artikel 44d
Vervallen


Hoofdstuk 9 Wijze van heffing (hoofdstuk 9 van de wet)

Artikel 45 Termijn voor het doen van niet-verplichte aangifte
{Termijn niet-verplichte aangifte}
1. De aangifte, bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, onderdeel b, van de wet, wordt gedaan binnen vijf jaren na afloop van het kalenderjaar.
2. Indien binnen de in het eerste lid bedoelde termijn een uitnodiging tot het doen van aangifte is uitgereikt of toegezonden, hetzij de inspecteur is verzocht om een uitnodiging tot het doen van aangifte, wordt die termijn verlengd tot het einde van de door de inspecteur ingevolge artikel 9, eerste tot en met derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gestelde of verleende termijn.


Artikel 45a Voorheffingen; vaststelling hoogte van bedrag aan te verrekenen loonbelasting ingevolge compensatieregeling uit verdragen met België en Duitsland
{Compensatieregeling}
1. Indien de belastingplichtige een partner heeft ten aanzien van wie in het kalenderjaar de in artikel 8.8 van de wet bedoelde maximering van de gecombineerde heffingskorting toepassing vindt, wordt bij de berekening van hetgeen ingevolge artikel 27, paragraaf 1, van het in artikel 9.2, negende lid, onderdeel a, van de wet genoemde verdrag wordt aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelasting, het bedrag aan Nederlandse inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen als bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn geweest indien hij de in artikel 27, paragraaf 1, van dat verdrag bedoelde beloningen uit Nederland zou hebben verkregen, verminderd met de verhoging, bedoeld in artikel 8.9 van de wet, van de gecombineerde heffingskorting waarop zijn partner recht zou hebben gehad, indien hij bedoelde beloningen daadwerkelijk uit Nederland zou hebben verkregen en Nederland daarover belasting en premie zou hebben geheven.
2. Indien de belastingplichtige een partner heeft ten aanzien van wie in het kalenderjaar de in artikel 8.8 van de wet bedoelde maximering van de gecombineerde heffingskorting toepassing vindt, wordt bij de berekening van hetgeen ingevolge artikel XII van het protocol bij het in artikel 9.2, negende lid, onderdeel b, van de wet genoemde verdrag wordt aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelasting, het bedrag aan Nederlandse inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen als bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn geweest indien hij de in artikel XII van dat protocol bedoelde beloningen uit Nederland zou hebben verkregen, verminderd met de verhoging, bedoeld in artikel 8.9 van de wet, van de gecombineerde heffingskorting waarop zijn partner recht zou hebben gehad, indien hij bedoelde beloningen daadwerkelijk uit Nederland zou hebben verkregen en Nederland daarover belasting en premie zou hebben geheven.
3. Indien de belastingplichtige een partner heeft ten aanzien van wie in het kalenderjaar de in artikel 8.8 van de wet bedoelde maximering van de gecombineerde heffingskorting toepassing vindt, wordt bij de berekening van hetgeen ingevolge artikel 27, paragraaf 2, van het in het eerste lid bedoelde verdrag wordt aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelasting, het bedrag aan Nederlandse inkomstenbelasting dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn geweest indien de in artikel 27, paragraaf 2, van dat verdrag bedoelde beloningen uitsluitend in Nederland zouden zijn belast, verminderd met de verhoging, bedoeld in artikel 8.9 van de wet, van de gecombineerde heffingskorting, waarop zijn partner recht zou hebben gehad indien uitsluitend in Nederland over de bedoelde beloningen belasting zou zijn geheven.
4. De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde verminderingen zijn niet van toepassing voorzover de partner van de belastingplichtige:
a.uit hoofde van hoofdstuk 8 van de wet recht heeft op verhoging van de gecombineerde heffingskorting; of
b.recht zou hebben gehad op de gecombineerde heffingskorting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de wet indien beloningen die hij heeft genoten krachtens regelen als bedoeld in hoofdstuk VII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet zouden zijn vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting of premie voor de volksverzekeringen als bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen.


Artikel 45aa Bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen
{Bijzondere regels ambtshalve vermindering}
De inspecteur vermindert ambtshalve een belastingaanslag die op een te hoog bedrag is vastgesteld zodra hem dat is gebleken, tenzij:
a.vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft;
b.de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit jurisprudentie die eerst is gewezen nadat die belastingaanslag onherroepelijk vast is komen te staan, tenzij de Minister van Financiën anders heeft bepaald;
c.de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit beleidsregels van de Minister van Financiën die eerst zijn uitgevaardigd nadat die belastingaanslag onherroepelijk vast is komen te staan, tenzij de Minister van Financiën anders heeft bepaald;
d.de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit de omstandigheid dat eerst nadat die belastingaanslag onherroepelijk vast is komen te staan een beroep wordt gedaan op een fiscale faciliteit, waarop een beroep moet worden gedaan bij de aangifte of op een ander wettelijk voorgeschreven moment; of
e.sprake is van enig feit waardoor ten onrechte inkomstenbelasting is geheven en als gevolg van die heffing een andere belasting, al dan niet van dezelfde belastingplichtige, ter zake van datzelfde feit niet is geheven en ook niet meer kan worden geheven, met dien verstande dat in dat geval wel ambtshalve vermindering plaatsvindt voor zover het bedrag van de eerstgenoemde belasting het bedrag van de andere belasting te boven gaat.


Hoofdstuk 10 Overgangsrecht

Artikel 45b
{Overgangsrecht lijfrenten niet in geldeenheden}
Vóór 1 januari 2005 vastgestelde lijfrenten die niet in geldeenheden luiden:
1.Op een lijfrente waarvan vóór 1 januari 2005 de hoogte van de termijnen in beleggingseenheden (units) met de verzekeraar is overeengekomen, blijft artikel 2a buiten toepassing en kan de lijfrente-overeenkomst worden tenuitvoergelegd zoals is overeengekomen.
2.Indien ter zake van een lijfrente als bedoeld in het eerste lid op of na 1 januari 2005 met de verzekeraar een wijziging van methode van berekening van de termijnen in units of in euro’s wordt overeengekomen, is met ingang van de datum van die wijziging art. 2a wel van toepassing.
3.Indien een lijfrente als bedoeld in het eerste lid op of na 1 januari 2005 wordt omgezet in een andere lijfrente, is artikel 2a van toepassing op de laatstgenoemde lijfrente.


Artikel 45c Continuering na 1 januari 2008 van aanwijzingen als fonds van vóór die datum
{Overgangsregeling aangewezen fonds}
Een fonds dat voor 1 januari 2008 is aangewezen als fonds als bedoeld in artikel 5.14 van de wet, zoals de wet toen luidde, wordt geacht met ingang van 1 januari 2008 door de inspecteur bij beschikking te zijn aangewezen op de voet van de wet zoals die thans luidt.


Artikel 45d
Vervallen


Artikel 45e Overgangsrecht verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers; verliezen op beleggingen in durfkapitaal
{Overgangsregeling Agaath-leningen}
Artikel 34, zoals dat artikel op 31 december 2010 luidde, blijft van toepassing op verliezen op vóór 1 januari 2011 verstrekte geldleningen als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, van de wet, zoals dat lid op 31 december 2010 luidde.


Hoofdstuk 10bis Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Artikel 45f Definitie starterslening
{Starterslening}
Onder een starterslening als bedoeld in artikel 10bis.1, tweede lid, onderdeel f, van de wet wordt verstaan een lening ter verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 van de wet, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a.de belastingplichtige koopt voor de eerste maal een eigen woning;
b.de belastingplichtige heeft tegenover de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten aannemelijk gemaakt dat hij op het moment van aangaan van de lening volgens de toen geldende normen van de Nationale Hypotheek Garantie het geleende bedrag niet anders kon financieren dan door middel van een lening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;
c.de looptijd van de lening is ten hoogste 360 maanden;
d.op zowel deze lening als op de lening die naast deze lening wordt afgesloten is de Nationale Hypotheek Garantie van toepassing;
e.de lening is bij authentieke notariële akte verstrekt;
f.gedurende de eerste drie jaar na het aangaan van de lening bestaat geen verplichting tot aflossing of rentebetaling;
g.na de periode van drie jaar, bedoeld in onderdeel f, dient de lening door de belastingplichtige volgens een ten minste annuïtair schema in maximaal 324 maanden te worden afgelost en dient de over de lening verschuldigde rente te worden betaald, tenzij uit een hertoetsing van het inkomen door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten blijkt dat de belastingplichtige deze lasten niet kan dragen, in welk geval aan de hand van de hertoetsing een aangepaste door de leningnemer te betalen maandlast met betrekking tot de lening wordt vastgesteld; en,
h.de hertoetsing, bedoeld in onderdeel g, vindt volgens het contract in ieder geval plaats na drie, zes, tien en vijftien jaar na het moment van aangaan van de lening voor zover niet reeds is gebleken dat de leningnemer de bij de lening behorende rente- en aflossingslasten kan dragen.


Artikel 45g Verdeling spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning bij meer dan één gerechtigde
{Meer dan één gerechtigde}
1. Ingeval een spaarrekening eigen woning meer dan één rekeninghouder heeft, wordt het tegoed van de rekening in gelijke delen toegerekend aan die rekeninghouders.
2. Ingeval een beleggingsrecht eigen woning meer dan één eigenaar heeft, wordt de waarde van het recht in gelijke delen toegerekend aan die eigenaren.


Hoofdstuk 11 Overgangs- en slotbepalingen (hoofdstuk 11 van de wet)

Artikel 46 Guldensbedragen
Wijzigt deze regeling.


Artikel 47 Inwerkingtreding
{Inwerkingtreding}
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.


Artikel 48 Citeertitel
{Citeertitel}
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst
De staatssecretaris van Financiën, W. Bos.