print


Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Gelet op de artikelen 2, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 3, tweede lid, 53, tweede lid, 56 en 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 4, tweede lid, 15, tweede lid, en 18 van de Douanewet en de artikelen 2, eerste lid, onderdeel i, 5, tweede lid, en 63a van de Invorderingswet 1990;
Besluit:

Artikel 1
{Reikwijdte}
Deze regeling berust op de artikelen 2, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 3, tweede lid, 39, 56 en 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 2, eerste lid, onderdeel i, 5, tweede lid, en 63a van de Invorderingswet 1990, artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, artikel 1, onderdelen h en i, van het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten, artikel 19 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel 1, onderdeel t, van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1, onderdeel g, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1.1, onderdeel j, van de Wet tegemoetkomingen loondomein, artikel 252a, tweede lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1.3, onderdelen k en l, en 8.1 van de Belastingwet BES.

Hoofdstuk 1 Organisatie van de Belastingdienst

Artikel 2
{Taak Rijksbelastingdienst}
1. Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. Deze dienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.
2. De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.


Artikel 3
{Organisatieonderdelen}
1. De organisatie van de Belastingdienst bestaat uit de volgende onderdelen:
a.Belastingdienst/Belastingen, bestaande uit:
a1.Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar;
Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf;
Belastingdienst/Grote ondernemingen;
Belastingdienst/Semi massale processen, en
a2.Belastingdienst/Caribisch Nederland;
b1.Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor;
b2.Douaneregio’s:
Belastingdienst/Douane Amsterdam;
Belastingdienst/Douane Eindhoven;
Belastingdienst/Douane Groningen;
Belastingdienst/Douane Nijmegen;
Belastingdienst/Douane Roosendaal;
Belastingdienst/Douane Rotterdam Haven;
Belastingdienst/Douane Rotterdam Rijnmond;
Belastingdienst/Douane Schiphol Cargo;
Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers;
c1.Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA);
c2.Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD);
d.
- Belastingdienst /Centrum voor applicatieontwikkeling en -onderhoud (B/CAO);
- Belastingdienst/Centrum voor infrastructuur en exploitatie (B/CIE);
- Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD);
- Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC);
- Belastingdienst/BelastingTelefoon;
- Belastingdienst/Central Liaison Office (B/CLO);
e.
- Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU);
- Douane informatiecentrum (DIC);
- Douane Laboratorium;
f.
- Belastingdienst/Toeslagen.
{Taken}
2. De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a1 en a2, zijn belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in het derde lid en andere dan de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen, doch met dien verstande dat deze onderdelen wel mede zijn belast met de invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen. Deze onderdelen zijn mede belast met de uitvoering van de basisregistratie inkomen.
{Douane}
3. De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a2, b1 en b2, zijn belast met de heffing en invordering van:
a.de rechten bij invoer en de rechten bij uitvoer;
b.de accijnzen;
c.de omzetbelasting bij invoer, tenzij artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 toepassing vindt, alsmede de algemene bestedingsbelasting;
d.de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;
e.de kolenbelasting, voor zover deze wordt geheven ter zake van de invoer, bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, onderdeel m, en 35 van de Wet belastingen op milieugrondslag.
{B/CA}
4. De B/CA is belast met de heffing en invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen en is mede belast met de heffing en invordering van overige rijksbelastingen. De B/CA is mede belast met de uitvoering van de basisregistratie inkomen.
{Belastingdienst/Toeslagen}
5. De Belastingdienst/Toeslagen is belast met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van:
a.het kindgebonden budget, bedoeld in de Wet op het kindgebonden budget;
b.de kinderopvangtoeslag, bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
c.de zorgtoeslag, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag;
d.de huurtoeslag, bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.


Artikel 3a
{BPM}
1. De in artikel 3, eerste lid, onderdelen b1 en b2, genoemde organisatieonderdelen zijn mede belast met de heffing en invordering van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, tenzij:
a.de belasting wordt voldaan door de vergunninghouder, bedoeld in artikel 8 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, of
b.teruggaaf op verzoek wordt verleend.
2. De in artikel 3, eerste lid, onderdelen b1 en b2, genoemde organisatieonderdelen zijn mede belast met de heffing en invordering van de omzetbelasting, indien artikel 7, zesde lid, of artikel 17h, tweede of derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 toepassing vindt.


Artikel 4
{Bestuur Belastingdienst}
1. De Belastingdienst staat onder leiding van de directeur-generaal Belastingdienst, bijgestaan door een managementteam (het managementteam Belastingdienst).
2. De organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a1, staan elk onder leiding van een landelijk directeur.
De organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a2, c1, c2, d en f, staan, met uitzondering van de B/CLO, elk onder leiding van een directeur.
3. Het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, staat onder leiding van de algemeen directeur Belastingen. De organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen b1, b2 en e, staan onder leiding van de algemeen directeur Douane.


Hoofdstuk 2 Aanwijzing van functionarissen

Artikel 5
{Inspecteur/Ontvanger}
1. De landelijk directeuren, de directeuren van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a2 en c1, en de algemeen directeur Douane zijn inspecteur en ontvanger als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990 en artikel 1.3, onderdeel k, van de Belastingwet BES.
{Koninklijk Huis}
2. De directeur-generaal Belastingdienst is inspecteur en ontvanger als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990 voorzover het de belastingaangelegenheden betreft die verband houden met het Koninklijk Huis.


Artikel 5a
{Wfsv}
1. De landelijk directeuren, de directeuren van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a2 en c1, en de algemeen directeur Douane zijn inspecteur als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1, onderdeel g, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.
{Besluit TBU}
2. De landelijk directeuren en de directeur van het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a2, zijn inspecteur en ontvanger als bedoeld in artikel 1, onderdeel h onderscheidenlijk onderdeel i, van het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten.
3. De directeur van het in artikel 3, eerste lid, onderdeel c1, genoemde organisatieonderdeel is inspecteur als bedoeld in artikel 252a, tweede lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De landelijk directeuren en de directeur van het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel c1, zijn inspecteur en ontvanger als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, van de Wet tegemoetkomingen loondomein.


Artikel 5b
{Deurwaarder}
De directeur van het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a2, is belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel l, van de Belastingwet BES.


Artikel 6
{Mijnbouwwet}
De landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen is inspecteur en ontvanger als bedoeld in artikel 54, onderdelen f en g, van de Mijnbouwwet.


Artikel 6a
{WIBB}
De bevoegde functionaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen is:
a.voor de toepassing van de artikelen 4e en 4l van die wet: de inspecteur, bedoeld in artikel 5, eerste lid;
b.voor de toepassing van de artikelen 4j, 4k en 6a van die wet: de directeur van de Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA);
c.voor de toepassing van artikel 4o van die wet: de landelijk directeur van de Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf.


Artikel 7
{Directeur}
De algemeen directeur Belastingen is directeur als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990.


Artikel 8
{Bestuur}
De algemeen directeur Belastingen, de landelijk directeuren, de directeuren van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a2, c1 en c2, en de algemeen directeur Douane oefenen het bestuur van ’s Rijks belastingen uit. De algemeen directeuren, de landelijk directeuren en de directeuren kunnen ambtenaren aanwijzen die namens hen de bevoegdheden van het bestuur van ’s Rijks belastingen uitoefenen.


Artikel 9
{Contactambtenaar}
1. De landelijk directeuren, de directeuren van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a2 en c1, en de algemeen directeur Douane zijn ambtenaar als bedoeld in artikel 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2. Als functionarissen als bedoeld in artikel 76, eerste lid, tweede volzin, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden aangewezen de ambtenaren van de Belastingdienst (contactambtenaren) die door de in het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn aangewezen om namens hen de bevoegdheid, bedoeld in artikel 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, uit te oefenen.


Artikel 9a
{Wet op het notarisambt}
De ambtenaren van de Belastingdienst die daartoe door de directeur-generaal Belastingdienst zijn aangewezen, zijn inspecteur als bedoeld in artikel 94 van de Wet op het notarisambt.


Artikel 10
{Reikwijdte verplichtingen}
De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 47a, 48, 49, 50, 53 en 55 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 58, 59, 60 en 62 van de Invorderingswet 1990 en de artikelen 8.83, 8.84, 8.85, 8.87 en 8.91 van de Belastingwet BES bestaan jegens de inspecteur en de ontvanger, gelden mede jegens de directeur van de FIOD alsmede jegens de door deze directeur aangewezen ambtenaren van de Belastingdienst.


Hoofdstuk 3 Ressortering onder functionarissen

Artikel 11
{Ressortering}
1. Natuurlijk personen, lichamen en entiteiten ressorteren:
a. met inachtneming van de woonplaats van een natuurlijk persoon dan wel de vestigingsplaats van een lichaam of entiteit, voor de heffing en invordering, bedoeld in:
1°. artikel 3, tweede lid: onder de landelijk directeuren;
2°. artikel 3, derde lid: onder de algemeen directeur Douane en onder een van de douaneregio's;
b.voor de heffing en invordering, bedoeld in artikel 3, vierde lid, en voor de uitvoering van de basisregistratie inkomen: onder de directeur van de B/CA; tenzij in dit hoofdstuk dan wel op grond van het derde lid anders is bepaald.
{Entiteit}
2. De landelijk directeuren, de directeur van het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a2, en de algemeen directeur Douane kunnen voor de toepassing van deze regeling bepalen dat een natuurlijk persoon of een lichaam al dan niet tezamen met een of meer daarmee direct of indirect in bestuurlijk, financieel, administratief of maatschappelijk opzicht verbonden natuurlijke personen of lichamen als een entiteit wordt beschouwd.
3. De algemeen directeur Belastingen, de algemeen directeur Douane en de directeur van het organisatieonderdeel, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel c1, kunnen nadere richtlijnen geven omtrent het bepaalde in dit hoofdstuk en kunnen afwijken van de bepalingen van dit hoofdstuk.
4. De woonplaats van een natuurlijk persoon en de vestigingsplaats van een lichaam of een entiteit worden naar de omstandigheden beoordeeld.
5. In afwijking in zoverre van dit hoofdstuk, ressorteert een natuurlijk persoon die, een lichaam dat of een entiteit die belasting- of inhoudingsplichtig is op grond van de Belastingwet BES of de Douane- en Accijnswet BES onder de directeur van de Belastingdienst/Caribisch Nederland.


Artikel 11a
Vervallen


Artikel 12
Vervallen


Artikel 13
Vervallen


Artikel 13a
Vervallen


Artikel 14
Vervallen


Artikel 15
Vervallen


Artikel 16
Vervallen


Artikel 17
Vervallen


Artikel 18
{Administratieplichtigen}
Met betrekking tot de uitvoering van artikel 53, tweede en derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 35a van de Wet op de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen 1992, zoals dat artikel luidde op 31 december 2002, en artikel 8, vierde lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam, de entiteit of de administratieplichtige onder de directeur van de B/CA.


Artikel 19
{NAVO}
1. De onder de NAVO vallende organisaties, met uitzondering van het NATO C3 Agency te Den Haag, alsmede de in Nederland gestationeerde buitenlandse NAVO-militairen, ressorteren onder:
a.de landelijk directeur van de Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar (kantoor Den Haag): met betrekking tot de directe belastingen, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting op diensten; en
b.onder de algemeen directeur Douane:, met betrekking tot alle andere rijksbelastingen.
2. Onder de landelijk directeur, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, en de algemeen directeur Douane ressorteren de personeelsleden van de daar genoemde organisaties en hun partners als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, kinderen en andere inwonende gezinsleden van deze personeelsleden, alsmede gewezen personeelsleden van deze organisaties, of hun nagelaten betrekkingen die van de desbetreffende organisatie een pensioen ontvangen en gewezen personeelsleden van deze organisaties die van de desbetreffende organisatie geen pensioen ontvangen, indien en zolang een tijdens de actieve periode ontstaan verlies als bedoeld in artikel 3.150 van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet is verrekend.


Artikel 20
{Internationale instellingen}
1. De volgende instellingen of personen die op grond van internationaal recht geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van belasting, ressorteren onder de landelijk directeur van de Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar (kantoor Den Haag):
a.United Nations:
1°.International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY);
2°.International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);
3°.International Court of Justice (ICJ);
4°.Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT);
5°.International institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE);
6°.Special Tribunal for Lebanon;
7°.Special Court for Sierra Leone;
b.International Criminal Court (ICC);
c.Permanent Court of Arbitration (PCA);
d.Hague Conference on Private International Law (HCCH);
e.NATO C3 Agency;
f.European Union:
1°.Vertegenwoordiging van de Europese Commissie;
2°.Voorlichtingsbureau van het Europese Parlement;
3°.European Police Office (Europol);
4°.European Union’s Judicial Cooperation Unit (Eurojust);
5°.Institute for Energy and Transport;
g.Office of the High Commissioner on National Minorities of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (HCNM/OSCE);
h.European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol);
i.European Space Agency / European Space Research and Technology Center (ESA/ESTEC);
j.European Patent Organisation (EPO);
k.Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation (CTA);
l.Iran-United States Claims Tribunal;
m.African Management Services Company B.V. (AMSCO);
n.International Organisation for Migration (IOM);
o.Common Fund for Commodities (CFC);
p.Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW);
q.het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba;
r.het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao;
s.het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten;
t.diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen.
2. De volgende instellingen ressorteren voor de heffing en invordering van omzetbelasting onder de landelijk directeur van de Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar (kantoor Den Haag):
a.de Nederlandse Taalunie;
b.Benelux Office for Intellectual Property;
c.de Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge;
d.de Amerikaanse Militaire Begraafplaats te Margraten.
3. De volgende instellingen ressorteren voor de heffing en invordering van omzetbelasting en van de in artikel 3, derde lid, bedoelde rijksbelastingen onder de landelijk directeur van de Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar (kantoor Den Haag):
a.internationale organisaties en NAVO-onderdelen gevestigd, dan wel gelegerd in andere lidstaten van de Europese Unie, alsmede de daaraan verbonden personeelsleden;
b.internationale organisaties gevestigd buiten het grondgebied van de Europese Unie.
4. Onder de landelijk directeur, genoemd in het eerste en derde lid, ressorteren de personeelsleden van de daar genoemde organisaties en hun partners als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, kinderen en andere inwonende gezinsleden van deze personeelsleden, alsmede gewezen personeelsleden van deze organisaties, of hun nagelaten betrekkingen die van de desbetreffende organisatie een pensioen ontvangen en personeelsleden van in Nederland gevestigde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, met uitzondering van honoraire consuls, alsmede personeelsleden van de in het tweede lid genoemde instellingen voorzover zij in aanmerking komen voor diplomatieke vrijstellingen van belastingen.
5. Onder de landelijk directeur, genoemd in het eerste lid, ressorteren de Nederlandse leden van het Europees Parlement en hun partners als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.


Artikel 21
Vervallen


Artikel 22
Vervallen


Artikel 23
Vervallen


Artikel 24
Vervallen


Artikel 25
Vervallen


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26
{Intrekking}
De Uitvoeringsregeling Belastingdienst wordt ingetrokken.


Artikel 26a
{Kindertoeslag}
Artikel 3, vijfde lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op de kindertoeslag, bedoeld in artikel 6a van de Wet op het kindgebonden budget.


Artikel 26b
Vervallen


Artikel 27
{Indeplaatstreding}
1. Een functionaris die na inwerkingtreding of wijziging van deze regeling is aangewezen als directeur, inspecteur of ontvanger, treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór inwerkingtreding of wijziging van deze regeling was aangewezen of zonder inwerkingtreding of wijziging van deze regeling aangewezen zou zijn geweest. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een ambtenaar die is aangewezen om het bestuur van ‘s Rijks belastingen uit te oefenen, alsmede met betrekking tot een functionaris die na inwerkingtreding of wijziging van deze regeling is belast met de leiding van het organisatieonderdeel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f. Onder functionaris of ambtenaar wordt mede verstaan een groep van functionarissen of ambtenaren.
2. Beslissingen die zijn of worden genomen door de directeur, inspecteur of ontvanger die als zodanig vóór inwerkingtreding dan wel wijziging van deze regeling bevoegd was dan wel zonder inwerkingtreding of wijziging van deze regeling bevoegd zou zijn geweest, worden geacht te zijn genomen door de directeur, inspecteur of ontvanger die als zodanig op grond van deze regeling bevoegd is. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot beslissingen van een ambtenaar die vóór inwerkingtreding dan wel wijziging van deze regeling bevoegd was dan wel zonder inwerkingtreding van deze regeling bevoegd zou zijn geweest om het bestuur van ‘s Rijks belastingen uit te oefenen.
3. Verplichtingen die na inwerkingtreding of wijziging van deze regeling jegens een andere functionaris gelden dan vóór inwerkingtreding dan wel wijziging van deze regeling, gelden mede jegens de functionaris jegens wie de verplichtingen golden tot inwerkingtreding of wijziging van deze regeling alsmede jegens de door die functionaris aangewezen ambtenaren van de Belastingdienst.


Artikel 28
{Inwerkingtreding}
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.


Artikel 29
{Citeertitel}
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Financiën, S.R.A. van Eijck
Bijlage
Vervallen