1Arbeidsverhouding vof en chauffeurs kwalificeert als fictieve dienstbetrekking
 Lees meer ...
2180-dagenregeling; schenkbelasting volledig in aftrek op erfbelasting
 Lees meer ...
3Afbouw heffingskorting minstverdienende partner niet strijdig met Unierecht
 Lees meer ...
4Afbouw algemene heffingskorting voor minstverdienende partner geoorloofd
 Lees meer ...
5Tegen intrekking btw-nummer staat geen bezwaar en beroep open
 Lees meer ...
6Beperking voorwaartse verliesverrekeningstermijn niet strijdig met artikel 1 EP
 Lees meer ...
7Redelijke termijn in hoger beroep vangt aan bij instellen van het hoger beroep (1)
 Lees meer ...
8Redelijke termijn; periode tussen uitspraak op bezwaar en instellen beroep
 Lees meer ...
9Samenhang zaken indien hoger beroep en incidenteel hoger beroep is ingesteld (1)
 Lees meer ...
10Kosten bril zonder sterkte met beschermende functie aftrekbaar; ander hulpmiddel
 Lees meer ...
11Aftrek btw; zakelijk gebruik woning i.v.m. zonnepanelen en verhuur werkkamer
 Lees meer ...
12Antwoorden vragen over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen
 Lees meer ...
13Wet terugvordering staatssteun treedt op 1 juli 2018 in werking
 Lees meer ...

1Arbeidsverhouding vof en chauffeurs kwalificeert als fictieve dienstbetrekking
 Vof X (belanghebbende) verricht koeriersdiensten. Als vennoten staan ingeschreven A en B, alsmede een zestigtal anderen (hierna: de chauffeurs). A heeft de dagelijkse leiding over de vof en B beschikt over de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer op basis waarvan een vergunning aan X is afgegeven. A voert samen met B de financiële administratie, verzorgt de communicatie en neemt het verdere organisatorische gedeelte van de vof voor zijn rekening. De Inspecteur is in eerdere jaren akkoord gegaan met de kwalificatie van de chauffeurs als zelfstandig ondernemer, maar na een ingesteld boekenonderzoek neemt hij het standpunt in dat de chauffeurs met ingang van 2013 in dienstbetrekking werkzaam zijn. De Inspecteur heeft in dit kader aan X naheffingsaanslagen loonheffingen voor de jaren 2013 en 2014 opgelegd. In deze jaren is in hoofdzaak gewerkt voor één opdrachtgever, C, met behulp van bestelwagens met het logo C. Rechtbank Den Haag heeft de naheffingsaanslagen, boete- en rentebeschikkingen vernietigd. De Inspecteur heeft hoger beroep ingesteld en Hof Den Haag verklaart dat gegrond. Volgens het Hof zijn de chauffeurs geen vennoot in de vof omdat zij niet op voet van gelijkwaardigheid samenwerken met A en B. De vof mist in relatie tot de chauffeurs realiteitsgehalte. Er is sprake van een schijnconstructie, waarbij de chauffeurs door X (A en B) ter beschikking worden gesteld van C om krachtens een door haar aan X verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van C. Het Hof laat in het midden of sprake is van een reguliere arbeidsovereenkomst omdat de arbeidsverhouding is aan te merken als een fictieve dienstbetrekking in de zin van artikel 4, aanhef en onderdeel e, Wet LB 1964. De naheffingsaanslagen loonheffing zijn terecht opgelegd. De Inspecteur kon voorts naheffen met toepassing van het eindheffingsregime. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel wordt verworpen.
 Lees meer ...