1KB-Lux; Inspecteur heeft terecht een informatiebeschikking genomen
 Lees meer ...
2Ingebrekestelling voldoet niet aan vereisten; geen doorzendverplichting
 Lees meer ...
3Overheidsaansprakelijkheid; geen onrechtmatige rechtspraak door Hoge Raad
 Lees meer ...
4Civiele procedure; zorgplicht adviseur naar opdrachtgever; gemiddeld uurtarief
 Lees meer ...
5Geen alleenstaande-ouderkorting; partnerbegrip; inschrijvingscriterium
 Lees meer ...
6Antwoorden Kamervragen: Wereldbank moedigt niet aan tot belastingconcurrentie
 Lees meer ...
7Verrichte werkzaamheden kwalificeren niet als ondernemingsactiviteiten
 Lees meer ...
8Vaststelling premieplicht Nederlandse skilerares
 Lees meer ...
9Premieplicht in werkstaat; geringe werkzaamheden in woonstaat
 Lees meer ...
10Overzichten uitstelverzoeken belastingconsulenten aangetekend verzonden
 Lees meer ...

1KB-Lux; Inspecteur heeft terecht een informatiebeschikking genomen
 X heeft in zijn aangiften IB/PVV 2009, 2010, 2013 en 2014 geen melding gemaakt van (inkomsten uit) in het buitenland aangehouden rekeningen. In verband met het behandelen van de aangiften heeft de Inspecteur ten aanzien van X informatiebeschikkingen in de zin van artikel 52a AWR genomen. Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of de beschikkingen terecht zijn genomen. De Rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. In een uitspraak ten aanzien van de echtgenote (Y) van X is geoordeeld dat Y over een bankrekening bij KBL beschikte. Gelet hierop is de Rechtbank van oordeel dat de door de Inspecteur gevraagde gegevens en inlichtingen in beginsel van belang kunnen zijn voor de aan X voor de jaren 2009, 2010, 2013 en 2014 op te leggen aanslagen IB/PVV. De Rechtbank stelt voorts vast dat X en Y in de onderhavige jaren in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dat brengt met zich dat X ingevolge artikel 2.17 Wet IB 2001 in beginsel (tenzij in de aangifte voor een andere verdeling is gekozen, hetgeen in casu niet is gesteld) gehouden is de helft van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de helft van de gemeenschappelijke grondslag sparen en beleggen in zijn aangiften aan te geven. Tot laatstgenoemde grondslag behoren ook eventueel de door Y in het buitenland aangehouden banktegoeden. Informatie betreffende dergelijke tegoeden behoort dus tot de gegevens en inlichtingen welke voor de belastingheffing ten aanzien van X van belang kunnen zijn als bedoeld in artikel 47 AWR, aldus de Rechtbank.
 Lees meer ...