1Terechte aanslag zuiveringsheffing; opbrengstlimiet niet overschreden
 Lees meer ...
2Giftenaftrek terecht geweigerd; onvoldoende bewijs voor giften
 Lees meer ...
3Geen recht op proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase
 Lees meer ...
4Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard; terechte gematigde boete
 Lees meer ...
5Verzuimen vertonen nauwe samenhang; terechte maar te hoge boetes
 Lees meer ...
66% btw voor disposable bloedplasma sets
 Lees meer ...
7Geen giftenaftrek voor gift aan instelling zonder anbi-status
 Lees meer ...
8Kamerbrief over de fiscale behandeling van de financiering van startups
 Lees meer ...

1Terechte aanslag zuiveringsheffing; opbrengstlimiet niet overschreden
 Aan X (bv; belanghebbende) is als eigenaar/gebruiker van een belastingobject voor het jaar 2015 een aanslag zuiveringsheffing opgelegd ten bedrage van in totaal € 520.732,30 op basis van 8.545 vervuilingseenheden. X heeft in beroep in de eerste plaats betoogd dat de baten van de zuiveringsheffing 2015 uitgaan boven de lasten ter zake, zodat de Verordening zuiveringsheffing 2015 in strijd is met de opbrengstlimiet. Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat ook voor zuiveringsheffing een opbrengstlimiet geldt. Volgens de Rechtbank gaan de geraamde baten echter niet uit boven de geraamde lasten, zodat van onverbindendheid van de verordening geen sprake is. Ook het betoog dat de NEN-norm 6600-1 niet op de juiste wijze bekend is gemaakt slaagt niet. De heffingsmaatstaf is duidelijk op basis van de Waterschapswet. Ten overvloede overweegt de Rechtbank nog dat er sinds 1 januari 2016 een lijst met nationale NEN-normen is die kosteloos inzichtelijk zijn via de website van NEN dan wel via de website van de Rijksoverheid. Uit de betreffende lijst blijkt dat ook de NEN-norm 6600-1 sinds 1 januari 2016 kosteloos raadpleegbaar is, zodat de kenbaarheid van deze norm voor X in de praktijk langs deze weg voldoende verzekerd was. De Heffingsambtenaar heeft op goede gronden de aanslag zuiveringsheffing opgelegd. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.
 Lees meer ...