1Vereiste aangifte gedaan; vaststelling overdrachtsprijs bedrijfspand
 Lees meer ...
2Besluit op WOB-verzoek over procedures afvalstoffenbelasting
 Lees meer ...
3Antwoorden vragen over een nieuw datalek bij Mossack Fonseca
 Lees meer ...
4Toepassing margeregeling; onderscheid afval en gebruikte goederen
 Lees meer ...
5Nederlandse regeling heffingskorting niet strijdig met VWEU
 Lees meer ...

1Vereiste aangifte gedaan; vaststelling overdrachtsprijs bedrijfspand
 X (bv; belanghebbende) heeft een bedrijfspand verkocht. Bij het opleggen van de aanslag vennootschapsbelasting 2011 is de Inspecteur afgeweken van de door X in haar aangifte vermelde overdrachtsprijs. Bij Rechtbank Noord-Nederland is eerst instantie in geschil of er omkering van de bewijslast moet plaatsvinden. Niet in geschil is dat de aangegeven overdrachtsprijs in ieder geval € 52.000 te laag was. Er is daarom reeds sprake van verhoudingsgewijs én op zichzelf beschouwd een aanzienlijk verschil tussen de volgens de aangifte verschuldigde belasting en de werkelijk verschuldigde belasting. Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Inspecteur echter niet aannemelijk gemaakt dat X zich bewust was, of had moeten zijn, van het gebrek in de aangifte. Gelet daarop is er geen reden voor omkering van de bewijslast. Ten aanzien van de vraag welke overdrachtsprijs in aanmerking genomen moet worden ter zake van de verkoop van het bedrijfspand, overweegt de Rechtbank dat de bewijslast eerst op de Inspecteur rust om de door hem gestelde boekwinst aannemelijk te maken. Als dat hem niet lukt, dan is het aan X om het door haar gestelde boekverlies aannemelijk te maken. De Rechtbank oordeelt dat de Inspecteur niet is geslaagd in de op hem rustende bewijslast. De Rechtbank oordeelt voorts dat X evenmin is geslaagd in het aannemelijk maken van het gehele door haar gestelde boekverlies. Een boekverlies van € 92.760 acht de Rechtbank wel aannemelijk. Er is geen reden om dit boekverlies niet in aftrek toe te staan, omdat - zoals de Inspecteur gesteld heeft - er geen zakelijke motieven ten grondslag zouden liggen aan de overdracht van het bedrijfspand.
 Lees meer ...