Niet langer aftrek contante giften 

Giften zijn uitsluitend aftrekbaar indien de belastingplichtige deze gift kan bewijzen door middel van
schriftelijke bescheiden. Dat geldt ook voor giften in contant geld. 


Het aannemelijk maken van een gift kan bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijken echter ook kwitanties te worden verstrekt zonder dat de daarop vermelde bedragen zijn geschonken. Daarom komen contante giften met ingang van 1 januari 2020 niet langer voor de giftenaftrek in aanmerking.