Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024

Voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt wordt de afschrijving mer ingang van 1 januari 2024 beperkt tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een onderneming voor de inkomstenbelasting (IB) of een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gebruikt. Tot op heden kan bij een gebouw in eigen gebruik in de IB tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.


Het kabinet wil graag het onderscheid tussen de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de IB en de vennootschapsbelasting (Vpb) wegnemen. Een stijging van de bodemwaarde heeft tot gevolg dat er minder of geen ruimte voor afschrijving is. Deze maatregel zorgt er in het algemeen voor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is.

Er wordt voorzien in overgangsrecht. De overgangsregeling houdt in dat op gebouwen in eigen gebruik die vr 1 januari 2024 reeds tot het ondernemingsvermogen of resultaatvermogen van de belastingplichtige behoorden en waarop de belastingplichtige al vr 1 januari 2024 heeft afgeschreven, maar nog niet over drie volledige boekjaren heeft afgeschreven, na 31 december 2023 gedurende de resterende jaren van die in totaal drie boekjaren nog mag worden afgeschreven volgens de in 2023 geldende regels.